Hoe kwam het Toekomstverbond tot stand?

Lees de bijgewerkte editie van de 'Antwerpse Fluwelen Revolutie' en krijg een inzicht in hoe de Vlaamse Regering 'via voortschrijdend inzicht' het pad effende voor het Toekomstverbond en wie de kritische spelers waren bij de totstandkoming. De bijgewerkte editie bevat 48 bijkomende bladzijden tekst en beeld.
Lees de toevoegingen in Deel 1.


Welke rol heeft Forum 2020 in dit hele verhaal gespeeld?

Om de nodige beeldspraak te gebruiken, het Oosterweelverhaal is een drietrapsraket geweest met Alexander D'Hooghe als landingsgestel. De drietrapsraket bestond uit stRaten-generaal (het initiatief), Ademloos (het referendum) en Ringland (de tweede mobilisatie). Forum 2020 was een ondersteunende kleine zijraket die gedurende een bepaalde periode mee extra kracht heeft gezet en hielp op koers te houden. Een beschouwende en ondersteunende rol waar we echter met veel voldoening op terugblikken.

Oosterweel heeft vandaag een nieuwe inhoud gekregen: van een viaduct over de Antwerpse Docklands ... naar een globale visie op mobiliteit en stadsontwikkeling. Wij waren de geprivilegieerde getuigen van een "Antwerpse Fluwelen Revolutie".


Opdracht en activiteiten Forum 2020

Het Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 (Forum 2020) bestaat uit bedrijfsleiders en academici en werd in november 2009 opgericht. De leden van het Forum zijn: prof. Bruno De Borger, Christian Leysen, Geert Noels, prof. Walter Nonneman, Robert Restiau, Nicolas Saverys, Jan van den Nieuwenhuijzen, Jan Vercammen, Jean-Jacques Westerlund en prof. em. Willy Winkelmans. Jo Van Dierdonck vervoegde het forum als financieel expert. Het Forum is a-politiek, werkt zonder a priori’s en heeft als doelstelling een constructieve bijdrage te leveren tot het oplossen van de mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen. Het Forum heeft in een eerste fase (november 2009 - februari 2010) alle bestaande studies geïnventariseerd, diverse hoorzittingen gehouden en breed overleg gepleegd met diverse actoren, inclusief de randgemeentes en actiegroepen. Het Forum heeft in een eerste memorandum (Memorandum voor een duurzame mobiliteit in en rond Antwerpen - juni 2010) diverse scenario’s bestudeerd en nieuwe denkpistes aangeleverd om een oplossing mogelijk te maken die financieel, technisch en maatschappelijk haalbaar en draagbaar is. Deze scenario’s omvatten ook een bypass via het noorden bestaande uit drie aaneensluitende elementen die gefaseerd kunnen worden uitgevoerd: een nieuwe verbinding tussen de E17 en de expressweg, een nieuwe Scheldekruising en een grotendeels ondertunnelde verbinding tussen Ekeren en Wommelgem volgens het tracé van de A 102 (het zogeheten Meccanotracé). Aansluitend heeft het Forum in juni 2011 een bijkomend memorandum opgesteld op basis van het studierapport  ‘Van knelpunten naar knooppunten’, opgemaakt in zijn opdracht en toegestuurd naar een 300-tal stakeholders in Vlaanderen. Het rapport werd op 4 maart 2010 voorgesteld in het Vlaams Parlement.

Via twee bijkomende studies in opdracht, besteld bij Transport & Mobility (een samenwerking tussen KULeuven & TNO) in september 2010 en juni 2011, heeft het Forum het impact van verschillende scenario’s verder onderbouwd.
Via diverse opiniestukken heeft het Forum tenslotte verschillende aspecten van de aanpak van de Vlaamse Regering onder de loep gehouden.

Deze website geeft u toegang tot de documenten en teksten van het Forum, evenals de studies in opdracht en opiniestukken.


Inzetten op intelligente verkeerssturing, juiste prioriteiten en overkapping van de stedelijke ring

Het Forum Mobiliteit Regio Antwerpen (Forum 2020) opgericht in het najaar 2009 en bestaande uit een groep bedrijfsleiders en academici om een werkbare en duurzame oplossing te vinden voor de mobiliteitsproblemen van de regio, richt onderstaand memorandum van 10 punten aan de onderhandelaars voor een Vlaams Regeerakkoord. De nieuwe Vlaamse beleidsploeg moet ?aldus het forum - een coherente en uitvoerbare visie op mobiliteit èn stedelijke ruimtelijke ordening prioritair stellen in het nieuwe regeerprogramma en daarbij rekening houden met de technologische ontwikkeling en gewijzigde maatschappelijke betrokkenheid.

Lees verder


Forum 2020 lanceert via sociale media informatieve film over mobiliteit : ‘Antwerpen op zoek naar een efficiënte, betaalbare en duurzame oplossing’


Klik hier voor het YouTube filmpje
Het Forum 2020 dat bedrijfsleiders en academici groepeert, lanceert via de sociale media een informatieve film over mobiliteit teneinde de langetermijnuitdagingen en -oplossingen begrijpelijker te maken voor het grote publiek. Hierbij stelt het Forum duidelijk dat de Vlaamse Regering tijdens de voorbije legislatuur belangrijke verbeteringen aan het Masterplan heeft aangebracht (schrappen van Lange Wapperviaduct, opheffen vrachtverbod in Kennedytunnel en opname van een rechtstreekse verbinding haven-hinterland (A102)), maar blijft het pleiten voor een bezinning rond de juiste prioriteiten: eerst aanleg van A102 en bijkomende verbinding Liefkenshoektunnel/E17 vooraleer met een extra Scheldekruising te beginnen, en maximaal inzetten op het omleiden van het internationale transitverkeer buiten de stedelijke ring tijdens piekuren.
Het Forum vraagt de Vlaamse Regering ook om maximale transparantie te verschaffen omtrent de berekeningen die aan de basis liggen van de gepubliceeerde MER-conclusies en daar waar nodig het ‘huiswerk’ in het kader van het beslissingsproces af te werken.

Volledige tekst van persbericht : klik hier


PERSMEDEDELING: Forum 2020 roept Vlaamse Regering op tot realisme in verband met Oosterweelverbinding en pleit voor historische prioriteiten en goedkopere financiering via volkslening

Het Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 dat bedrijfsleiders en academici groepeert,  roept de Vlaamse Regering op om na de volgende verkiezingen de basis te leggen voor een gefaseerde aanpak met juiste prioriteiten: omleiding van internationaal transitverkeer buiten de stedelijke ring, een directe verbinding haven-hinterland en invoering van een doorgedreven intelligente verkeerssturing.

Het hanteren van de principes van de Meccano-oplossing zoals begin 2010 door het Forum voorgelegd aan de Vlaamse Regering zal leiden tot :

  • Een duurzame stedelijke en regionale mobiliteit met eigentijdse technologie en concepten
  • Snellere resultaten via afgewerkte deelprojecten en minder hinder
  • Betere leefomstandigheden voor 100.000 inwoners
  • Goedkopere financiering

Klik hier voor het volledige artikel