Prioritaire aanpak knooppunt E313 met Ring

Forum 2020 blijft bestaan als klankbord van bezorgde bedrijfsleiders en academici omtrent de mobiliteit in en rond Antwerpen. Het Forum zal de verdere uitwerking van de mobiliteitsplannen opvolgen, stelling nemen wanneer strategische keuzes worden voorbereid of gemaakt en deze toetsen aan vijf essentiële en kritische succesfactoren :

  • het omleiden van het doorgaand verkeer buiten de stedelijke kern
  • het opdelen van een globaal plan in apart uitvoerbare en op zich zelf zinvolle deelprojecten
  • het gebruik maken van intelligente verkeersturing
  • het waken op de kosteneffectiviteit en de financierbaarheid van investeringen
  • het behoud van de leefbaarheid in stedelijke omgeving

Wat betreft de huidige plannen van de Vlaamse Regering lijkt het volgens het Forum aangewezen om prioritair de werken op RO te starten (A102/R11). Het belang van een rechtstreekse verbinding van Wommelgem naar Ekeren zal immers een belangrijke bijdrage leveren tot de files bij de aansluiting Ring/E313 en ontlasting betekenen voor de huidige Antwerpse ring R1.
De ondertunneling van de R11 draagt bij tot een oplossing voor zowel lucht, spoor en wegvervoer (verlenging startbaan, nieuwe toegang voor goederenverkeer per spoor , doorstroming lokaal verkeer); de R11 creëert immers nu al leefbaarheidsproblemen.